Αρχική Σελίδα :
Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Εισαγωγή
• Η εταιρεία μας
• Περιορισμός ευθύνης-Δεσμοί (Links) προς και από άλλες ιστοσελίδες
• Γενικοί περιορισμοί
• Πνευματική ιδιοκτησία
• Υποχρέωση αποζημίωσης
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
• Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Εισαγωγή
Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους και τις συνθήκες των κάτωθι συγκεκριμένων Όρων Χρήσης, καθώς και σε όλους τους σχετικούς εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς νόμους που ισχύουν αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει. Με το να εισέλθει και να χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα, ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί με αυτούς χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις. Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Η εταιρεία μας
Η παρούσα ιστοσελίδα ελέγχεται από την Εταιρεία «Παναγιώτης Σπ. Δάκος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ζυμαρικών και Τροφίμων» (εφεξής «Η εταιρεία») και τον διακριτικό τίτλο «Βιομηχανία Ζυμαρικών “HΛΙΟΣ”». Η εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ενημερώνοντας αυτό το μήνυμα. Οι αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για τους χρήστες και θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές, ανεπιφύλακτα, άνευ ετέρου τινός, με τη χρήση.
Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα οι ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση του Περιεχομένου της ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, η εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη.
Η εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει την λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας ή να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κειμένων πέραν της δυνατότητας ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως της εταιρείας.

Περιορισμός ευθύνης - Δεσμοί (Links) και προς άλλες ιστοσελίδες
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του χρήστη, επειδή βασίστηκε σε οποιαδήποτε εν γένει πληροφορία που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή σε δήλωση, λάθος ή παράλειψη που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή σε ηλεκτρονικούς ιούς που μπορεί να μεταδοθούν στον υπολογιστή του χρήστη.
Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία περιέχει συνδέσμους προς ή από την παρούσα ιστοσελίδα. Η σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.

Γενικοί περιορισμοί
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την ιστοσελίδα για τους δικούς του προσωπικούς, ενημερωτικούς (για μη εμπορική χρήση) ή ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επαναχρησιμοποίηση, αναμετάδοση, προσαρμογή, δημοσίευση, πλαισίωση, ταχυδρόμηση, μετατροπή, εκπομπή ή διανομή από τον χρήστη του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δημόσιας ή εμπορικής χρήσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.
Απαγορεύεται στο χρήστη να χρησιμοποιήσει εικόνες, ονόματα και/ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων χωρίς τη ρητή τους συγκατάθεση.
Απαγορεύεται στο χρήστη να αποστείλει στην παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, μπορεί να προξενήσει βλάβη, ζημιογόνο,  (περιλαμβανομένων πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ιών), απειλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, αισχρό, σκανδαλώδες, προκλητικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή βέβηλο που θα μπορούσε να αποτελεί παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή να ενθαρρύνει την καταστρατήγηση αυτού.
Η εταιρεία δύναται να μελετήσει, συντάξει ή διαγράψει υλικό που στέλνει οποιοσδήποτε χρήστης σε αυτήν την ιστοσελίδα, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να το κάνει.
Η εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιεσδήποτε εγγραφές ή λογαριασμούς σε αυτήν την ιστοσελίδα οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων τεχνικών προβλημάτων, παραβάσεων ή κατάχρησης.

Πνευματική ιδιοκτησία
Κάθε υλικό που αποστέλλεται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα θεωρηθεί μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο ή θα θεωρηθεί ότι η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης του υλικού αυτού σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν.
Η εταιρεία (ή οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες ή οι θυγατρικές της ή τρίτοι που έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των σημάτων/διακριτικών γνωρισμάτων στην εταιρία ή έχουν συμβάλλει στη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας) κατέχει όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, το οποίο αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της και προστατεύεται από τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Τίποτα σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνευθεί πως παρέχει οποιουδήποτε είδους άδεια ή δικαιώματα για τη χρήση ή τη διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συμφωνία της εταιρείας. 

Υποχρέωση αποζημίωσης
Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ο κάθε χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο την εταιρεία και τα σχετιζόμενα μέρη για οποιεσδήποτε βλάβες, χρεώσεις και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων που θα προκύψουν από τα ακόλουθα:
Οποιεσδήποτε αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συκοφαντική ή άλλη δυσφήμιση λόγω οποιουδήποτε υλικού έχει αποστείλει ο χρήστης στην παρούσα ιστοσελίδα.
Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης βλαπτικής συμπεριφοράς  εξ αμελείας ή εκ προθέσεως, η οποία έχει γίνει είτε από τον ίδιο το χρήστη είτε από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί αυτόν τον κόμβο σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Την παραβίαση εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει σήμερα, εάν δε κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους σχετικούς όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας.
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η εταιρεία δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας παρά μόνον εφόσον ρητά τους ζητηθεί η συγκατάθεσή τους ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία αυτή. Ως προσωπικά δεδομένα μάλιστα νοούνται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και fax, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται, πωλούνται ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή παραχώρησης προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Μόνο αν έχει την προηγούμενη άδειά του χρήστη, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ως άνω πληροφορίες για :
Α) ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αποστολή διαφημιστικού υλικού
Β) Έρευνα αγοράς (αποστολή ερωτηματολόγιων ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς)
Γ) Events, Διαγωνισμοί, Κληρώσεις.
Τα δεδομένα αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μόνον για τους ως άνω εκπεφρασμένους σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία, εκτός αν παρασχεθεί σχετική άδεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Ηλιομαγειρέματα...

Ντομάτες γεμιστές με κουσκουσέ,ρίγανη και φέτα

Δείτε περισσότερα...more

 
Δείτε όλες τις συνταγές...more
Προτιμάμε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.


Gluten Free

 
Εκτύπωση Σελίδας
Αποστολή Σελίδας
Copyright © 2023 HELIOS - All Rights Reserved
Βιομηχανία Ζυμαρικών "ΗΛΙΟΣ", ΠΑΝΑΓ.ΣΠ.ΔΑΚΟΣ ΑΒΕΕ,
11ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Μεταμόρφωση 14451, Αττική
ελλα-δικα-μας   Powered by Osmium™
Creative Marketing S.A.